Kamis, 10 Februari 2011

Kembang Angkeuhan



KEMBANG ASIH
--------------------
pencipta : Bakang abu bakar.
lagam : cianjuran degung kawih
laras : pelog degung
sumber : lagu lagu panambih,tembang sunda laras pelog,
Bapak sobirin-Bandung.
=====================================
kembang asih na mumunggang
katebak angin ting arulang
oyag -oyagan lir ngagupayan
siga jajaka nu rek amitan
deudeuh teuing.....2x
nu amitan heunteu di temonan
sok sieun terus pundung na
boa moal mulih deui

kembang asih nu geus lawas
katebak angin patambuar
bet jiga runtah nu taya harga na
awur awuran jauh ti tempatna
deudeuh teuing.....2x
silih asih teu aya buah na
sok inggis peunggas dahan na
boa rungkad jeung akar na

Kang We De
Kang We De 14 November 10:06
tah parantos lunas request na nya kang Putra Padjadjaran oge ceu Rie Vthreea
Kembang Impian
============

Antara lolongkrang kiceup
Urang padeukeut
... Bulan pias eunteup na lalangse kayas
Kaca jandela nu muka
Kaca katresna nu muka
Peuting teh teuing ku jempling
Asih teh teuing ku wening

Pangharepan lir laut nu jero
Teu katepi ku sora panggero
Urang teuleuman ku geter deudeuh duaan
Urang tataran ku karep jeung pangharepan

Tong teuing ngedalkeun lisan Urang duaan
Na ciptaan bagja nu keur patembongan
Geter ti ati ka ati
Hiber jadina pasini
Saranggeuy kembang impian
Sungkemeun kana lamunan

sameuntawis mah mangga kembang impenan heula ..nyanggakeun kango ceu
Rie Vthreea
 
Kembang Balebat
============
Bagea kembang balebat
Di taman mandala purwa
Naon bacaeun ayeuna
... Maca beurang ku beurangna
Ngaji peuting ku peutingna
Deureuseun na papantunan
Da hirup ngan sakolepat
Diudag-udag balebat
Ditutur-tutur ku layung
Ngalungsar di perjalanan
Engke atawa isukan
Saha nu terang
 
Kembang Tanjung Panineungan
===================== M koko
Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
di pakarangan nu reumis kénéh
... harita keur kakandungan ku hidep
geus opat taun katukang
ema nyipta mulung béntang
nu marurag peuting tadi
béntang seungit ditiiran pangangguran.
Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
beut henteu sangka aya nu datang
ti gunung rék ngabéjakeun bapa hidep
nu opat poé teu mulang
ngepung gunung pager bitis
cenah tiwas peuting tadi
layonna keur ka dieukeun, dipulangkeun.
Harita waktu layonna geus datang
ema ceurik ieuh, balilihan
ras ka hidep ieuh na kandungan
utun inji budak yatim deudeuh teuing
harita waktu layon geus digotong
ema inget ieu kana tanjung
dikalungkeun napasaran
kembang asih panganggeusan ieuh, ti duaan
Anaking jimat awaking
lamun ema mulung tanjung reujeung hideup
kasuat-suat nya pipikiran
tapina kedalna téh ku hariring
hariring éling ku éling kana tanjung
nu dipulung éh, kembang tanjung
nu nyeungitan pakarangan
nu nyeungitan haté urang, panineungan
 
Sariak Layung
------------------- Kawih M Koko
Sariak layung di gunung
iber pasini patepung lawung
teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung
... eeh, ngawangwang nu dipigandrung, aduh
Haréndong meuhpeuy harideung
jalan satapak rarambu leuweung
kumalangpang ronghéap nu kapitineung
eeh, ronghéap nu kapitineung, duuh
Surya surup layung hibar
ka tanjakan sawangan diumbar
geus ngolébat, ieuh, samar-samar
hariring asihna kapireung ngalalar
Angin tiis ti mumunggang
katitipan haréwos kamelang
tawis deudeuh, ieuh, nu maranti
sungkeman kahéman saranggeuy malati.
Wengi Énjing Tepang Deui
Disimbutan ku halimun
diaping ku indung peuting
lalaunan ngalayangna
sukma ninggalkeun jasmani
emh, aduh, sukma ninggalkeun jasmani
ngalayang ka awang-awang
rét nepangan ka nu tebih
nepungan ka urang gunung
malati di pinggir pasir
kakara pisan ligarna
kapendakna tacan lami
katuruban dangdaunan
kahempi ka nagara sari.
Kembang diburu dirungrum
sawengi henteu kapanggih
patapan henteu kalanglang
raraosan mah sawarsih
emh, aduh, raraosan mah sawarsih
hawar-hawar sora hayam
ciri parantos janari
nu nyumput téh humarurung
teungteuingeun milik diri
harianeun teuing kadar
misahkeun anu keur asih
kembang nganggo dihalangan
ditundung ku indung peuting.
Gunung geus aya di pungkur
indit haté mah murilit
duh, indit haté mah murilit.
Miang gé da sumoréang
Parangtritis kapiati
aduh enung pileuleuyan
wengi énjing tepang deui,
duh, aduh, wengi énjing tepang deui
GONDANG

Rajah : Ampun sampurasun
Pun ampun paralun
Teundeun di handeuleum sieum
... Tunda di hanjuan siang
Sampeureun cokoteun
Na mangsa nu ninggang dating

Sampurasun nu di manggung
Di buana bale puhun
Indung aing sri ranghyang, ranghyang…….
Nu dangiangan.....
Neda sanghyang dangiang......
Neda rahayuning ambu...

Pun ampun paralun
Kabatara ka batari
Kabatara jagat nata
Ka batari danghyang sri
Neda pangjaring apsari
Panjaring wibawa mukti

Lagu Ninun : Dina iuh iuh tanjung
Dina kalangkang katapang, deuh....
Mojang karumpul ngariung
Nyangking halu rek ngagondang
Heunteu eureun sukan-sukan
Di pirig kacapi suling

Gentrung lisung nu ngagondang
Sada ketuk sada kendang , deuh ...
Trang tring trung tarutunggulan
Sora lisung nu ngagondang
Tolokprang tolokprang torolok lor kolomprang

Duh seuyang seuyang duh seuyang 2X
Duh seuyang seuyang duh seuyang
Karembong Kayas
--------------------------------

Duh aduh karembong kayas

... Disawang matak kagagas

Baheula keur jeung manehna

Karembong the jadi saksina

Duh aduh karembong kayas

Dianggo ku mojang kota

Loba nu matak kabita

Ku nu nganggo karembong kayas

Mojang bandung loba nu matak kaduyung

Ku wanoja sumedang matak kagembang

Mojang garut loba nu matak kagirut

Komo lamun nganggo karembong kayas

Mojang bandung loba nu matak kaduyung

Ku wanoja sumedang matak kagembang

Mojang garut loba nu matak kagirut

Komo lamun nganggo karembong kayas
Duh aduh karembong kayas

Dianggo ku mojang kota

Loba nu matak kabita

Ku nu nganggo karembong kayas

Mojang bandung loba nu matak kaduyung
-----------------------------------------------------------

Alhamdulillahhirrabil alamin
Sampurasun dan,
Assalamu alaikum Wr,Wb


Berdasarkan surat dinas kebudayaan dan pariwisata kota bogor No.431/54 kebudayaan 13/5/2008 Sanggar seni putra padjadjaran



Pangbagéa ti Girang Pupuhu
Pun, sapun kula jurungkeun,                     
Muka keun turub mandepun                     
Nyampeur nu dihandeuleum sieum           
Teundeun poho nu baréto                           
Nu mangkuk di saung butut                       
Ukireun dina lalangit                                  
Tataheun di jero iga!


Assalamu’alaikum warahmatullahi Wabarrakatuh!
Sampurasun baraya Ki Sunda!

 Saur Prabu Siliwangi anu pamungkas Ragamulya Suryakancana, nu nelah Prabu Séda, ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang: 
“Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar”.
Kidulur :
nu ngarasa jadi seuweu Siliwangi, miboga tanggung jawab pikeun neruskeun nanjeurna Pajajaran, nyaéta PAJAJARAN ANU ANYAR, sakumaha anu dimaksud ku Prabu Siliwangi di luhur. Lain Pajajaran mangrupa nagara, tapi Pajajaran nu mangrupa jiwa, akhlak jeung dangiang Ki Sunda nu kumelendang di jaman ayeuna, ngeusian nagara Nusantara ku kamotékaranana urang Sunda. Pajajaran “nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman!” kitu saur sang Prabu.
 Kidulur
 Seuweu-siwi Siliwangi téh seueur kacida, ti mangsa sang Prabu lugas, lungsur tina katahtaan karajaan Pajajaran, aya nu angkat ka wétan, ka kalér, ka kidul, sareng ka kulon. Luluhur sim kuring téh kalebet seuweu Siliwangi nu ngajugjug ka beulah kulon, nyaéta anu mapay.’ lacak Ki Santang!’
 Saur sang Prabu:
Sabab engkéna, turunan dia jadi panggeuing ka dulur jeung ka batur.  Ka batur urut salembur, ka dulur anu nyorang saayunan ka sakabéh nu rancagé di haténa.
Keur ngalaksanakeun éta  ieu mandala-maya (website) sareng mandala-nyata (yayasan, kandaga) pikeun ngamumulé warisan luluhur.

”PERGURUAN PENCAK SILAT PUTRA PADJADJARAN"


Sang Prabu Siliwangi salajengna nyarios kieu:
“Sakabéh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang. Tapi, ngan di waktu anu perelu. Ngaing bakal datang deui, nulungan nu barutuh, mantuan anu sarusah, tapi ngan nu hadé laku-lampahna. Mun ngaing datang moal kadeuleu; mun ngaing nyarita moal kadéngé.  Mémang ngaing bakal datang. Tapi ngan ka nu rancagé haténa, ka nu weruh di semu anu saéstu, anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nu surti lantip pikirna, nu hadé laku lampahna. Mun ngaing datang; teu ngarupa teunyawara, tapi méré céré ku wawangi.”
Kidulur:
Susuganan baé Perguruan Pencak Silat Putra Padjajdaran tiasa ngalaksanakeun wangsit Siliwangi anu di luhur.
 Pamungkasna ieu kasauran Prabu Siliwangi:
 “Ti dinya datang budak janggotan. Datangna sajamang hideung bari nyorén kanéron butut, ngageuingkeun nu keur sasar, ngélingan nu keur paroho. Tapi henteu diwararo! Da pinterna kabalinger, hayang meunang sorangan. Arinyana teu areungeuh, langit anggeus semu beureum, haseup ngebul tina pirunan. Boro-boro dék ngawaro, malah budak nu janggotan, ku arinyana ditéwak diasupkeun ka pangbérokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur, majarkeun néangan musuh; padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun.
Sing waspada!
 Sabab engké arinyana, bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarat. Buta-buta nu baruhta; mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana teu nyarao, jaman manusa dikawasaan ku sato!”
 Kidulur:
Susuganan baé ieu kandaganu mangrupa Paguron téh tiasa janten “gudang” élmu keur Ki Sunda nu néangan pangaweruh kasundaan, boh basana, kanuragan na, kadigjaya ana, sastrana, sajarahna, adatna, laku-lampahna, atikanana, agemanana, sareng sajababa, nu pangpentingna janten sumber DANGIANG SUNDA!.

Sumangga ieu kandaga téh geura piroséa ku sadayana, upami pinuh ku pangaweruh mangga candak jeung ampihan eusina, upama kosong geura eusian ku pangaweruh naon baé nu sakirana bakal mangpaat keur urang Sunda tur manusa sakumna, malah mandar jadi kabagjaan di dunya tur di akherat.
 Sakitu pangjajap Ti Perguruan Pencak Silat Putra Padjadjaran
Wassalam,

prabu siliwangi

Prabu Siliwangi mangrupakeun hiji tokoh anu kamashur dina kasusastran Sunda, nujul ka tokoh sajarah anu gelarna Sri Baduga Maharaja(sakumaha dina prasasti Batutulis) atawa Jayadéwata (dina Carita Parahyangan), ti karaton Pakuan Pajajaran, puseur pamaréntahankarajaan Sunda.
Sumber sajarah pangbuhunna nu nyabit-nyabit kecap “Siliwangi” nyaétanaskah Sanghyang Siksa Kanda ng Karesian (1518 M) nu maksudnya nyebutkeun hiji lalakon pantun, éta ogé lalakonna mah teu dicaritakeun. Nu kadua nyaéta Carita Purwaka Caruban Nagari (1720) nu ditulis kuPangéran Arya Cirebon, nu ngadadarkeun yén Prabu Siliwangi téh putraPrabu Anggalarang ti Galuh, nu kungsi matuh di karaton Surawisésa,Parahyangan Wétan. Prabu Siliwangi ngadeg naléndra di Pakuan Pajajaran nganggo jenengan Prabu Déwatawisésa, linggih di kadaton Pakuan nu ngaranna “Sri Bhima”. Prabu Siliwangi jeneng ratu di Pakuan teu lila satutasna nikah ka Subanglarang di Singapura (1422), dina jaman Prabu Niskala Wastu Kancana mingpin kénéh karajaan Sunda ti Kawali (1371-1475).
Lian ti Subanglarang, Prabu Siliwangi ogé nikah ka Ambetkasih.
Numutkeun naskah ieu kénéh, nalika Prabu Siliwangi ngalih ka Pakuan
téh, agama Islam geus sumebar di masarakat.
Dina naskah Carita Ratu Pakuan (Kr. 410, ditulis kira ahir abad ka-17atawa awal abad ka-18), Prabu Siliwangi téh nujul ka Ratu Pakuan, nu gaduh istri Ambetkasih jeung Subanglarang.
Katrangan ieu cocog jeung eusi naskah Cirebon nu kasebut tadi, sahingga
écés yén Ratu Pakuan téh Prabu Siliwangi alias Sri Baduga Maharaja.
Dina prasasti Batutulis disebutkeun yén Jayadéwata téh diistrénan dua kali: “Prabu Guru Déwataprana” (kira taun 1420-an ahir atawa awal 1430-an) jeung “Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Déwata” (1482).
Anu munggaran, diistrénan kalawan jenengan “Prabu Guru Déwataprana” téh
sigana ku Prabu Susuktunggal raja Sunda, ramana, nu ngadegkeun kadaton
Sri Bhima Punta Narayana Madura Suradipati. Sedengkeun anu kadua,
nyaéta nalika ngaganti Ningrat Kancana (nu gelarna “Prabu Déwa Niskala”
di Galuh) sakaligus ngahijikeun (deui) kakawasaan Sunda-Galuh.
Catetan ti Portugis (Summa Oriental karya Tome Pires) nyebutkeun yén (1513) Karajaan Sunda téh diparéntah kalawan adil, jalmana jalujur. Kagiatan dagang Sunda jeung Malaka téh nepi ka Maladéwa. Produksipedesna
(cenah kualitasna leuwih hadé batan produksi India) nepi ka 1000 bahar
(1 bahar = 3 karung) per taun, malah asemna mah bisa minuhan 1000
kapal, nu dimuat di palabuan Banten, Kalapa, Cimanuk, Tangerang, Pomdam
(?), jeung Cigedé. Komoditas lianna di antarana 
emas murni, kaén, daging (bagong, domba, embé, sapi), sayuran,
jeung bubuahan. Ogé ngeunaan kaayaan Pakuan, nu disebutkeun pangeusina aya 50 rébu urang, sedengkeun angkatan nu siap perangna aya 100 rébu urang, nu dirojong ku 4000 
kuda ti Pariaman jeung 40 gajah.
Prabu Siliwangi mingpin karajaan Sunda di Pakuan Pajajaran salila 39 taun (1482-1521), dikurebkeun di Rancamaya (wewengkon nu kiwari mangrupa padumukan méwah Rancamaya, deukeut Ciawi, Bogor), sedengkeun pamaréntahan Sunda salajengna diteruskeun ku Surawisésa.
Islamisasi Dinasti Prabu Siliwangi Oleh AHMAD MANSUR SURYANEGARA
DINASTI
Sang Prabu Siliwangi pada abad ke-15, menjadikan Islam sebagai agamanya
secara aman dan damai. Diawali dengan sebab adanya pernikahan kedua
Sang Prabu Siliwangi dengan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa, Syah
Bandar Cirebon. Subang Larang adalah santri Syekh Kuro atau Syekh
Hasanuddin dengan pesantrennya di Karawang. Dinasti Sang Prabu
Siliwangi dari pernikahannya dengan Subang Larang, terlahirlah tiga
orang putra putri. Pertama, Pangeran Walangsungsang, kedua, Nyai Lara
Santang dan ketiga Raja Sangara. Ketiga-tiganya masuk Islam.
Pesantren Syekh Kuro
Persahabatan Ki Gedeng Tapa dengan Syekh Kuro, menjadikan
putrinya, Subang Larang masantren di Pesantren Syekh Kuro. Adapun
kedudukan Ki Gedeng Tapa adalah sebagai Syahbandar di Cirebon.
Menggantikan Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Ki Gedeng Tapa
dikenal pula dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati.
Dalam Naskah
Carita Purwaka Caruban Nagari-CPCN karya Pangeran Arya Cirebon yang ditulis (1720) atas dasar Negarakerta Bumi, menuturkan bahwa Ki Gedeng Sinangkasih memiliki kewenangan yang besar. Tidak hanya sebagai Syahbandar di Cirebon semata. Ternyata juga memiliki kewenangan mengangkat menantunya, Raden Pamanah Rasa sebagai Maharaja Pakwan Pajajaran dengan gelar Sang Prabu Siliwangi.
Adapun istri pertama Sang Prabu Siliwangi adalah Nyi Ambet Kasih putri kandung Ki Gedeng Sindangkasih. Istri kedua, Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa.
Isteri ketiga, Nyai Aciputih Putri dari Ki Dampu Awang.
Dari peristiwa pergantian kedudukan di atas ini, antara Ki Gedeng Tapa dan Sang Prabu Siliwangi memiliki kesamaan pewarisan. Keduanya memperoleh kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Hubungan antara keduanya dikuatkan dengan pertalian pernikahan. Sang Prabu Siliwangi mempersunting putri Ki Gedeng Tapa yakni Subang Larang.
Dengan demikian Sang Prabu Siliwangi adalah menantu Ki Gedeng Tapa.
Pernikahan di atas ini, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuasaan politik yang sedang diemban oleh Sang Prabu Siliwangi. Tidaklah mungkin kelancaran kehidupan Kerajaan Hindu Pajajaran, tanpa kerja sama ekonomi dengan Syahbandar Cirebon, Ki Gedeng Tapa. Begitu pula sebaliknya, Ki Gedeng Tapa tidak mungkin aman kekuasaannya sebagai Syahbandar, bila tanpa perlindungan politik dari Sang Prabu Siliwangi. Guna memperkuat power of relation antar keduanya, maka diikat dengan tali pernikahan. Pengaruh eksternal
Pengaruh islamisasi terhadap Dinasti Sang Prabu Siliwangi tidak dapat dilepaskan hubungan dengan pengaruh Islam di luar negeri. Di Timur Tengah,
Fatimiyah (1171) dan Abbasiyah (1258) memang sudah tiada digantikan
oleh kekuasaan Mamluk di Mesir dan Mongol di Baghdad. Namun pada
kelanjutan Dinasti Khu Bilai Khan, Mongol pun memeluk Islam. Kemudian
membangun kekaisaran Mongol Islam di India.
Perkembangan kekuasaan politik Islam di Timur Tengah di bawah Turki semakin berjaya.
Konstantinopel dapat dikuasainya (1453). Di Cina Dinasti Ming
(1363-1644) memberikan kesempatan orang-orang Islam untuk duduk dalam
pemerintahan. Antara lain Laksamana Muslim Cheng Ho ditugaskan oleh
Kaisar Yung Lo memimpin misi muhibah ke-36 negara. Antara lain ke Timur
Tengah dan Nusantara (1405-1430). Membawa pasukan muslim 27.000 dengan
62 kapal. Demikian penuturan Lee Khoon Choy, dalam Indonesia Between
Myth and Reality. Di Cirebon Laksmana Cheng Ho membangun mercusuar. Di
Semarang mendirikan Kelenteng Sam Po Kong.
Misi muhibah
Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan. Bahkan
memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang
didatanginya. Seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu,
kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa
sebagai Syahbandar Cirebon.
Perubahan tatanan dunia politik dan
ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam seperti di atas, berdampak besar
dalam keluarga Sang Prabu Siliwangi. Terutama sekali pengaruhnya
terhadap Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar di Cirebon.
Karena sangat banyak kapal niaga muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon, kapal niaga dari India Islam, Timur Tengah Islam dan Cina Islam.
Pembangunan mercusuar di pelabuhan Cirebon memungkinkan tumbuhnya rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon terhadap Islam. Dapat dilihat dari putrinya Subang Larang, sebelum dinikahkan dengan Sang Prabu Siliwangi, dipesantrenkan terlebih dahulu ke Syekh Kuro. Di bawah kondisi keluarga dan pengaruh eksternal yang demikian ini, putra putri Sang Prabu Siliwangi mencoba lebih mendalami Islam dengan berguru ke Syekh Datuk Kahfi dan Naik Haji. Gunung dan guru Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari kelanjutannya menuturkan, setiap dalam upaya pencarian guru pasti tempat tinggalnya ada di Gunung. Tampaknya sudah menjadi rumus, para Guru Besar Agama atau Nabi selalu berada di Gunung. Dapat kita baca Rasulullah saw juga menerima wahyu Al Quran dan
diangkat sebagai Rasul di Jabal Nur. Jauh sebelumnya, Nabi Adam as
dijumpakan kembali dengan Siti Hawa ra, di Jabal Rahmah.
Tempat pendaratan Kapal Nuh as setelah banjir mereda di Jabal Hud.
Pengangkatan Musa as sebagai Nabi di Jabal Tursina. Demikian pula Wali
Sanga selalu terkait aktivitas dakwah atau ma kamnya dengan gunung.
Tidak berbeda dengan kisah islamisasi putra putri Prabu Siliwangi erat
hubungannya dengan guru-guru yang berada di gunung.
Subang Larang tidak mungkin mengajari Islam putra putrinya sendiri di istana Pakuan Pajajaran. Diizinkan putra pertamanya Pangeran Walangsungsang untuk berguru tentang Ilmu Islam di Gunung Amparan Jati. Di sini Pangeran Walangsungsang diberi nama Samadullah.
Walaupun demikian Pangeran Walangsungsang harus pula berguru kedua guru Sanghyang Naga di Gunung Ciangkap dan Nagagini di Gunung Cangak. Di sini Pangeran Walangsungsang diberikan gelar Kamadullah. Di Gunung Cangak ini pula berhasil mengalahkan Raja Bango. Pangeran
Walangsungsang diberi gelar baru lagi Raden Kuncung. Dari data yang
demikian, penambahan atau pergantian nama memiliki pengertian sebagai
ijazah lulus dan wisuda dari studi di suatu perguruan.
Dengan cara yang sama Lara Santang harus pula mengaji Syeh Nurjati di Gunung Amparan Jati. Dalam Naskah Babad Cirebon dikisahkan Lara Santang sebelum sampai ke Cirebon, berguru terlebih dahulu ke Nyai Ajar Sekati di Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian menyusul berguru ke Ajar Cilawung di Gunung Cilawung. Di sini setelah lulus diberi nama Nyai Eling.
Naik haji Atas anjuran Syekh Datuk Kahfi agar Pangeran Walangsungsang dan Lara Santang
Naik Haji. Ternyata dalam masa Ibadah Haji di Makkah, Lara Santang
dipersunting oleh Maolana Sultan Mahmud disebut pula Syarif Abdullah
dari Mesir. Lara Santang setelah haji dikenal dengan nama Syarif
Mudaim. Dari pernikahannya dengan Syarif Abdullah, lahir putranya,
Syarif Hidayatullah pada 12 Mualid 1448 dikenal pula setelah wafat
dengan nama Sunan Gunung Jati. Dan putra kedua adalah Syarif Nurullah.
Walangsungsang
setelah haji, dikenal dengan nama Haji Abdullah Iman. Karena sebagai
Kuwu di Pakungwati, dikenal dengan nama Cakrabuana. Prestasi Cakrabuana
yang demikian menarik perhatian Sang Prabu Siliwangi, diberi gelar Sri
Mangana. Pengakuan Sang Prabu Siliwangi yang demikian ini, menjadikan
adik Walangsungsang atau Cakrabuana, yakni Raja Sangara masuk Islam dan naik haji kemudian berubah nama menjadi Haji Mansur.

Silsilah Prabu Siliwangi

Prabu Siliwangi
seorang raja besar dari Pakuan Pajajaran. Putra dari Prabu Anggalarang
dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Kraton Galuh. Pada
masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati.
Istri pertama adalah Nyi Ambetkasih, putri dari Ki Gedengkasih. Istri kedua,Nyai Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa. Ketiga, Aciputih Putri

Prabu Siliwangi sebagai ke turunan ke-12 dari Maharaja Adimulia.
Selanjutnya bila diurut dari bawah ke atas, Prabu Siliwangi (12) adalah
putra dari (11) Prabu Anggalarang, (10) Prabu Mundingkati (9) Prabu
Banyakwangi (8) Banyaklarang (7) Prabu Susuk tunggal (6) Prabu
Wastukencana (5) Prabu Linggawesi (4) Prabu Linggahiyang (3) Sri Ratu
Purbasari (2) Prabu Ciungwanara (1) Maharaja Adimulia. Sudah menjadi
tradisi penulisan silsilah, hanya menuliskan urutan nama. Tidak
dituturkan peristiwa apa yang dihadapi pada zaman pelaku sejarah yang
menyangdang nama-nama tersebut. Kadang-kadang juga disebut makamnya dimana.
Pengenalan Islam
Adapun Dinasti Prabu Siliwangi
yang masuk Islam adalah dari garis ibu, Subang Larang. Dapat dipastikan
dari Subang Larang ajaran Islam mulai dikenal oleh putra-putrinya.
Walaupun Subang Larang sebagai putri Ki Gedeng Taparaja Singapora
bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Namun Subang Larang adalah murid dari Syekh Hasanuddin atau dikenal pula sebagai Syekh Kuro.
Adapun putra pertama adalah Walangsungsang. Kedua, putri Nyai Larang Santang. Ketiga, Raja Sangara. Tidak mungkin Subang Larang dengan bebas membelajarkan ajaran Islam secara terbuka dalam lingkungan istana. Oleh karena itu, Walangsungsang, mempelopori meninggalkan istana dan berguru mempelajari Ilmu Islam ke tatar wetan dan dengan perjalanan panjangnya akhirnya menemukan satu pondok disuatu hutan digunung Amparan Jati, pemilik pondok itu ternyata Seorah syekh yang bernama Syekh Nurjati.
Dalam pengajian dengan Syekh Nurjati, namanyapun kemudan berganti menjadi Ki Somadullah. dan dengan mengorbankan ilmu kedigjayaan yang dimilikinya Kemudian membuka pedukuhan baru, Kebon Pesisir.
Kelanjutannya menikah dengan Nyai Kencana Larang putri Ki Gedeng Alang Alang. Dari sini memperoleh gelar baru Ki Wirabumi.***
-Penulis adalah ahli sejarah. Sumber tulisan: http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/22/teropong/lainnya2.htm
Rakeyan
Mundinglaya Rakeyan Mundingwangi Rakeyan Munding Sari / SILIWANGI I
SILIWANGI II Mundingkawati / Rd. Samadullah Surawisesa SILIWANGI III
Mundinglayadikusumah Sri Paduka Maharaja Prabu Guru Gantangan Sang Sri
Sri Paduka Maharaja Prabu Guru Tumenggung Cakrabuana Wangsa Jaya Dewata
/ Dewata Prana Sang Prabu Guru Ratu Gopa Prana Sang Prabu
Walangsungsang Ki Ageng Pamanah Rasa / Dewata / Dalem Martasinga Sunan
Pagulingan / Kebo Anabrang ? Syekh Rachmat Syarif Kebo Kenongo /
Hidayatullah Sunan Rd. Kumetir / Layang Kumetir Gunung Jati I Ki Ageng
Pamanahan / Kebo Mundaran ?
Maung Koneng. sok disebat Lodaya, maung anu panggedena sadunya ayana di tanah Sunda. Hanjakal kiwari kantun ngaranna.
Hariwang nyawang Parahiyangan mangsa nu datang, dumareuda medar waruga Sunda nu tereh sirna, ngan ukur ceuk paribasa.
Risi ningali pangeusi nagri nu geus leungit pangaji jeung jati diri nu
sayakti. Dimana ayana adat Sunda? Kamana miangna budaya Sunda?
Dimana jeung kamana urang Sunda anu Nyunda di tatar Pasundan?
Sunda ngagagas rasa, rasa dulur saruntuy baraya sarunday, ngahijikeun rasa nu mibanda adat, budaya jeung basa Sunda,
anyam simpay masing pageuh, pikeun meungkeut ngarah raket, nu jauh dirangkul, nu anggang diteang,
ngawengku dulur sangkan akur ngabeungkeut deungeun sangkan tengtrem. Teu cuet kanu beureum teu ponteng kanu koneng,
sarta teu ngabogaan rasa punjul ti batur, loba ngatur henteu akur, kanu ripuh henteu wawuh pedah ngaku runtuy Ratu,
ka papada ngabeda-beda pedah rasa terah Raja, kacacah mah teu diarah kalah nitah jeung marentah, kalayan reujeung amarah,
mun teu digugu tangtu bendu, mun dipungpang kalah narajang.
Rempug jukung sauyunan ngarasa ti Pasundan, ngamumule babarengan ulah rek sawenang-wenang.
Paguron tong sieun kawon pamor lingkung seni ulah sieun kalindih pangarti, padepokan, paguyuban,
yayasan jeung pakumpulan naon bae nu ngarasa mibanda Sunda ngahempak
babarengan kalayan sabeungkeutan silih asah silih asuh.
Ngalatih
teu menta pamrih, ngabalajar teu menta dibayar. Ngatik ngadidik kanu
leutik, ngawarah ka para cacah. Teu talangke kana gawe malahan beuki
rancage,
ngahiji ngabdi ka nagri, sarerea bagerak ngarumat budaya
Sunda, sangkan Sunda dangiangan, nanjeurna komaraan, pamona anu
kasohor. Lain ukur catur tanpa bukur, estu nyata Sunda di pibanda ku
balarea.
Kacipta mangsa katukang lalakon anu kasorang
Dina lamunan kasawang rasa ciptaan ngalangkang
Kaulinan ti leuleutik dimimitian ku gatrik
Can cape terusna pecle
Geus bosen pecle terus ku baren
Atawa ngajakan gobag
Memeh lapar ulin gampar
Can ripuh ulin teh dampuh diselang ku babancakan
Bari reueuh dinu liuh sempal guyon tatarucingan
Hawar-hawar rampak sekar pupuh tembang na ditalar
Caang bulan narawangan lir ampir nandingan beurang
Langit teu aya panghalang estu plung plong mega lenglang
Matak betah keur ngabungbang
Disarengan ku tembang gogonjakan
Lisung halu diparangku
Dipirig ku ketuk tilu
Suka bungah sukan-sukan ngagondang jeung gogonjakan
Disambung kendang padungdung jeung tarompet nu neretet matak nyeredet kana hate
Kolot budak parenca silat
Jurus kelidna rarikat
Kokolot oge lalajo dibarengan ngadu bako
Ngobrol lain nu burahol
Cacahan na mawa atikan
Tukeur luang jeung pangalaman
Kiwari bati ngageuri. Harepan ukur lamunan teuteup kalangkung pinuh ku kahoncewangan.
Imut teu purun lir nyanding kacangcayaan. Carita Sunda nu mangsa katukang geus anggang biheung kadongkang
Karinding lawas teu nyanding
Pantun taya nu nuntun
Degung jeung calung kawas nu bingung
Kacapi ngarincik ceurik
Beluk kur bisa ngaheluk
Tarawangsa bati nalangsa
Tari srimpi ngan ukur panggih na ngimpi
Carita sunda ukur galecokna hate
Samar kajurug nangtung
Samar teuing rek balik deui
Siga tilar ku kamelang
Harepan hate asa pugag rek lumangsung
Tapi yakin dina diri karana widi ti Illahi, jati diri pasti ngabukti,
jati moal kasili ku junti, asal dirina ngahariji, nagri kudu di
pupusti, Sunda kudu dipibanda ku salarea.
Di Bandung Sunda teh nangtung
Di Cianjur Sunda teh ngahunyur
Di Tasik Sunda teh ngancik
Di Ciamis Sunda teh nungeulis
Majalengka Sundana moal langka
Sukabumi Sunda pasti
Di Bogor Sunda moal eleh pamor
Di Garut Sunda moal ngaluluwut
Karawang, Subang, Kuningan katut Sumedang Sunda terus patandang
Di Banten Sunda tetep nanjeur
Runtut raut sauyunan sareundeuk saigel, sabobot sapihanean, Amiiin!
Pangagung kudu jadi papayung pikeun rahayat nyalindung, pajabat kudu
bisa nyambat rahayat sangkan ngaronjat harkat martabat rahayatna tina
hirup nu malarat. Naha urang Sunda ngumara dinagarana sorangan? Cuang
cieung taya keur pakumaha, lieuk deungeun malik lain, lonkewang keur
neangan pamuntangan.
Wawakil diri dinagari, lain asli urang nagari, pajabat di nagara lain putra asal Sunda
Kamana satria-satria Sunda? Naha teu mampuh? Naha kasilih?
Pangagung anu didukung, lamun geus pada maranggung
Kalah siga nu adigung, dibarung tunggul di rarung
Teu panuju kanu ngadukung nafsuna kalah ngaberung
Tangtuna nu ngadukungna pundung
Inohong anu dirojong, mopohokeun garede bohong
Nu ngarojong ditarajong, tangtuna ge nu ngarojongna nonggong
Nu ngatur geuning ti batur, jiga arek ngaku dulur padahal resep susungkur
Nu marentah geuning semah, mimitina mah someah, padahal geuning sarakah
Ka pribumi nganggap runtah
Ratug jajantung, ngarasa kaduhung sagede gunung, peurih ati lir di
gerihan ku hinis, kasaha nya rek muntang? Kasaha neangan keur
panyaluuhan?
Gubernur pangkat nu luhur, salaku papayung agung, nu marentah rahayat sajawa barat, nyasatna sanagara Sunda.
Hatur rawuh pituturna, bagea parentahna, sasarengan aparatna katut
wakil rahayatna, pikeun ngaronjatkeun martabat rahayatna sangkan ulah
malarat, kalayan ngamumule nagarana di sarengan budayana tong hilap
adat jeung bahasana
Para bupati sing tigin kana jangji, ciri
pamingpin anu sayakti, karahayat ulah rek nganyenyeri, jangjina ulah
kur ngimpi, nagari kudu di pupusti sangkan pangeusina walagri. Walikota
nu boga pola, pikeun ngarumat budaya jeung bahasa katut senina sangkan
nagara ulah palastra, rahayat ngaronjat kahirupannana.
Ya
Allah Rabbul izzaati, welas asih anjeun pasti, mahlukna pasti dijaring
sareng di aping. Sumujud abdi ka Anjeun Nu Luhur Tur Maha Agung ibadah
sareng sumembah nyuprih barokah ijabah.
Panyawat Sunda nu
parah, panyakitna nu ngancik, warasna nu di seja, walagri nu dipamrih,
cageur bageur Sunda nu keur wales. Nanjeur deui nguniang jeung
dangiangan, amiin ya robbal ‘alamiin!

Macan Putih. Ceuk sakaol Prabu Siliwangi anu nuju anomna katelah Sang
Pamanahrasa, kagungan opat maung tutunggangan; anu bodas, anu koneng,
anu hideung, sareng anu hawuk.
Rebu panuhun laksa
kabingah tina pangrojong katut dukungan ti baraya sanagara Sunda nu
micinta Ki Sunda salawasna kalayan ngiring prihatin ku Ki Sunda wanci
kiwari, , pamugia kenging balesan ti Allah SWT.
CAG……………………..!!

KALONG
Taluntik ku pikir,talaah ku rasa
Baca ku daria na raga jeung nyawa
Aji sing taliti tepi kana ati
Jati diri sing kapanggih
Sasakala naratas jalan
Nu rembet ku areuy, kahalang ku turiang
Tangkal nu maneuh, pinuh ku mangandeuh
Sirung teu kaur jangkung,balas ka rurug pangpung
Tunggul karimbunan kalakay,peuntas wahangan
Pepetetan kasered, teu kari nancebkeun akar
Hanjuang bahan rebutan,jadi dina tatangkalan
Manuk ngupuk nyusup na dapuran bitung, dadana beurat ku daluang
jangjangna bareuh ku careuh
Gajah reuneuh sidengdang na dahan pare, hese arek mependena
Singa nyembah ka peucang, ajag di hakan hayam.
Gunung ka tutup ku welit, eungap teu bisa engapan
Cai sagara ngocor ka pasir,sulit rek manggihan basisir
Di beulah kulon Nusa, aya petetan nu jadi ku Cireumis
Nu kaluar tina sela-sela panon nu nunggeulis
Jadi JATI pikeun cukang hamo mentas
Naratas sasakala jalan keur mamanis
Kalong nungguan waktu pikeun lumaku.
carita ciung wanaracarita ciung wanara teu jauh ti carita galuh ciamis….
Galuh mangrupakeun hiji karajaan Sunda di pulo Jawa, nu wilayahna antara walungan Citarum di beulah kulon sarta Cipamali di beulah wétan. Karajaan ieu mangrupakeun panerus Kendan, bawahan Tarumanagara.
Carita ngeunaan Galuh aya dina Carita Parahiyangan, naskah
Sunda nu dijieun kira abad ka-16. Dina éta naskah, carita ngeunaan
Galuh téh dimimitian ti mangsa Rahiyangta ri Medangjati nu ngarajaresi
salila lima welas taun. Salajengna, kakawasaan ieu diwariskeun ka
putrana di Galuh, Sang Wretikandayun.
Nalika Linggawarman, raja Tarumanagara nu ngawasa ti taun 666 M pupus (669), kakawasaan Tarumanagara ragrag ka Tarusbawa,
minantuna ti Sundapura, salah sahiji wilayah bawahan Tarumanagara. Ku
sabab Tarubawa mindahkeun kakawasaan Tarumanagara ka Sundapura, pihak
Galuh, dipingpin ku Wretikandayun (ngawasa ti taun 
612), milih ngadeg salaku karajaan mandiri. Anapon pikeun babagi wilayah, Galuh jeung Sunda sapuk ngajadikeun walungan Citarum salaku watesna.
[édit] Karajaan kembar
Wretikandayun boga tilu putra lalaki: Rahiyang Sempakwaja (jadi resiguru di Galunggung), Rahiyang Kidul (jadi resi di Denuh), jeung Rahiyang Mandiminyak. Sanggeus ngawasa Galuh salila salapan puluh taun (612-702), Wretikandayun disilih ku Rahiyang Mandiminyak, putrana anu bungsu, sabab dua lanceukna jadi resiguru.
Ti
Nay Pwahaci Rababu, Sempakwaja gaduh dua putra: Demunawan jeung
Purbasora. Alatan kagoda ku kageulisan dahuanana, Mandiminyak nepi ka
kaséréd kana lampah nirca, nu ngalahirkeun Séna (atawa Sang Salah).
Sedengkeun ti istrina, Déwi Parwati, putra Ratu Sima jeung Raja
Kartikeyasingha, Mandiminyak gaduh putra istri nu ngaranna Sannaha.
Sannaha jeung Séna ieu lajeng nikah, sarta gaduh putra nu dingaranan
Rakryan Jambri (atawa katelah Sanjaya).
Kakawasaan Galuh nu
diwariskeun ka Mandiminyak (702-709), lajeng diteruskeun ku Séna.
Kusabab ngarasa boga hak mahkota ti Sempakwaja, Demunawan jeung
Purbasora ngarebut kakawasaan Galuh ti Séna (taun 716). Alatan kausir,
Séna jeung kulawargana lajeung ngungsi ka Marapi di beulah wétan,
lajeng nikah ka Déwi Citrakirana, putra Sang Resi Padmahariwangsa, raja
Indraprahasta.

Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
(Dialihkan dari Kerajaan Sunda)
Langsung ke: navigasi, cari
Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
http://id.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png
Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh adalah dua kerajaan yang merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara. Dalam catatan perjalanan Tome Pires (1513), disebutkan bahwa ibukota kerajaan (Dayo, dari bahasa Sunda dayeuh, kota) Kerajaan Sunda terletak dua hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa yang terletak di muara Sungai Ciliwung. Keterangan mengenai keberadaan kedua kerajaan ini juga terdapat pada beberapa prasasti. Prasasti di Bogor banyak bercerita tentang Kerajaan Sunda sebagai pecahan Tarumanagara, sedangkan prasasti di daerahSukabumi bercerita tentang keadaan Kerajaan Sunda sampai dengan masa Sri Jayabupati.
Daftar isi
//
[sunting] Berdirinya kerajaan Sunda dan Galuh
[sunting] Pembagian Tarumanagara
Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa, di tahun 669 M menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman rajaTarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di purasaba
(ibukota) Sundapura. Dalam tahun 670 M, ia mengganti nama Tarumanagara
menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh
Wretikandayun, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga kerajaan
Tarumanegara, untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa.
Dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah,
Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara
dipecah dua. Dukungan ini dapat terjadi karena putera mahkota Galuh
bernama Mandiminyak, berjodoh dengan Parwati puteri 
Maharani Shima
dari Kalingga. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara,
Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Di tahun 670 M, wilayah Tarumanagara
dipecah menjadi dua kerajaan; yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh
dengan 
Sungai Citarum sebagai batasnya.
[sunting] Lokasi ibukota Sunda
Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibukota kerajaan yang baru di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan.[1] Dalam Carita Parahiyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya:Tohaan di Sunda (Raja Sunda). Ia menjadi cakal-bakal raja-raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 M.
Sunda sebagai nama kerajaan tercatat dalam dua buah prasasti batu yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi.
Kehadiran Prasasti Jayabupati di daerah Cibadak sempat membangkitkan
dugaan bahwa Ibukota Kerajaan Sunda terletak di daerah itu. Namun
dugaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah lainnya. Isi
prasasti hanya menyebutkan larangan menangkap ikan pada bagian 
Sungai Cicatih
yang termasuk kawasan Kabuyutan Sanghiyang Tapak. Sama halnya dengan
kehadiran batu bertulis Purnawarman di Pasir Muara dan Pasir Koleangkak
yang tidak menunjukkan letak ibukota Tarumanagara.
[sunting] Keterlibatan Kalingga
Karena
putera mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putera
mahkota (bernama Tejakancana) diangkat sebagai anak dan ahli waris
kerajaan. Suami puteri ini adalah cicit Wretikandayun bernama Rakeyan
Jamri, yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda
ke-2. Sebagai penguasa Kerajaan Sunda ia dikenal dengan nama Prabu
Harisdarma dan setelah menguasai Kerajaan Galuh dikenal dengan nama
Sanjaya.
Sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian juga menjadi penguasa Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram (Mataram Kuno)
dalam tahun 732 M. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada
puteranya dari Tejakencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakeyan
Panaraban. Ia adalah kakak seayah 
Rakai Panangkaran, putera Sanjaya dari Sudiwara puteri Dewasinga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara.
[sunting] Prasasti Jayabupati
[sunting] Isi prasasti
Telah
diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat pula
dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini terdiri
atas 40 baris sehingga memerlukan empat (4) buah batu untuk
menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran 
Sungai Cicatih di daerah Cibadak, Sukabumi.
Tiga ditemukan di dekat Kampung Bantar Muncang, sebuah ditemukan di
dekat Kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti ini adalah disusun dalam
huruf dan 
bahasa Jawa Kuno.
Keempat prasasti itu sekarang disimpan di Museum Pusat dengan nomor
kode D 73 (dari Cicatih), D 96, D 97 dan D 98. Isi ketiga batu pertama
(menurut Pleyte):
D 73 :
//O// Swasti
shakawarsatita 952 karttikamasa tithi dwadashi shuklapa-ksa. ha. ka.
ra. wara tambir. iri- ka diwasha nira prahajyan sunda ma-haraja shri
jayabhupati jayamana- hen wisnumurtti samarawijaya
shaka-labhuwanamandaleswaranindita harogowardhana wikra-mottunggadewa,
ma-
D 96 :
gaway tepek i purwa
sanghyang tapak ginaway denira shri jayabhupati prahajyan sunda. mwang
tan hanani baryya baryya shila. irikang lwah tan pangalapa ikan sesini
lwah. Makahingan sanghyang tapak wates kapujan i hulu, i sor makahingan
ia sanghyang tapak wates kapujan i wungkalagong kalih matangyan
pinagawayaken pra-sasti pagepageh. mangmang sapatha.
D 97 :
sumpah denira prahajyan sunda. lwirnya nihan.
Terjemahan isi prasasti, adalah sebagai berikut:
Selamat.
Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari
Hariang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda Maharaja
Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya
Sakalabuwanamandaleswaranindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa,
membuat tanda di sebelah timur Sanghiyang Tapak. Dibuat oleh Sri
Jayabupati Raja Sunda. Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di
sungai ini jangan (ada yang) menangkap ikan di sebelah sini sungai
dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak sebelah hulu. Di sebelah
hilir dalam batas daerah pemujaan Sanghyang Tapak pada dua batang pohon
besar. Maka dibuatlah prasasti (maklumat) yang dikukuhkan dengan Sumpah.
Sumpah
yang diucapkan oleh Raja Sunda lengkapnya tertera pada prasasti keempat
(D 98). Terdiri dari 20 baris, intinya menyeru semua kekuatan gaib di
dunia dan disurga agar ikut melindungi keputusan raja. Siapapun yang
menyalahi ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua
kekuatan itu agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup
darahnya, memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu
ditutup dengan kalimat seruan, I wruhhanta kamung hyang kabeh(ketahuilah olehmu parahiyang semuanya).
[sunting] Tanggal prasasti
Tanggal
pembuatan Prasasti Jayabupati bertepatan dengan 11 Oktober 1030.
Menurut Pustaka Nusantara, Parwa III sarga 1, Sri Jayabupati memerintah
selama 12 tahun (952 - 964) saka (1030 -1042 M). Isi prasasti itu dalam
segala hal menunjukkan corak 
Jawa Timur.
Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar raja yang
mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Darmawangsa. Tokoh Sri
Jayabupati dalam Carita Parahiyangan disebut dengan nama Prabu Detya
Maharaja. Ia adalah raja Sunda ke-20 setalah Maharaja Tarusbawa.
[sunting] Penyebab perpecahan
Telah
diungkapkan sebelumnya, bahwa Kerajaan Sunda adalah pecahan
Tarumanagara. Peristiwa itu terjadi tahun 670 M. Hal ini sejalan dengan
sumber berita 
Tiongkok
yang menyebutkan bahwa utusan Tarumanagara yang terakhir mengunjungi
negeri itu terjadi tahun 669 M. Tarusbawa memang mengirimkan utusan
yang memberitahukan penobatannya kepada Kaisar Tiongkok dalam tahun 669
M. Ia sendiri dinobatkan pada tanggal 9 bagian-terang bulan Jesta tahun
591 Saka, kira-kira bertepatan dengan tanggal 18 Mei 669 M.
[sunting] Sanna dan Purbasora
Tarusbawa
adalah sahabat baik Bratasenawa alis Sena (709 - 716 M), Raja Galuh
ketiga. Tokoh ini juga dikenal dengan Sanna, yaitu raja dalam Prasasti
Canggal (732 M), sekaligus paman dari 
Sanjaya.
Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya
menjadi menantunya. Bratasenawa alias Sanna atau Sena digulingkan dari
tahta Galuh oleh Purbasora dalam tahun 716 M. Purbasora adalah cucu
Wretikandayun dari putera sulungnya, Batara Danghyang Guru Sempakwaja,
pendiri kerajaan Galunggung. Sedangkan Sena adalah cucu Wretikandayun
dari putera bungsunya, Mandiminyak, raja Galuh kedua (702-709 M).
Sebenarnya
Purbasora dan Sena adalah saudara satu ibu karena hubungan gelap antara
Mandiminyak dengan istri Sempakwaja. Tokoh Sempakwaja tidak dapat
menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Galuh karena ompong.
Sementara, seorang raja tak boleh memiliki cacat jasmani. Karena
itulah, adiknya yang bungsu yang mewarisi tahta Galuh dari
Wretikandayun. Tapi, putera Sempakwaja merasa tetap berhak atas tahta
Galuh. Lagipula asal-usul Raja Sena yang kurang baik telah menambah
hasrat Purbasora untuk merebut tahta Galuh dari Sena.
Dengan bantuan pasukan dari mertuanya, Raja Indraprahasta, sebuah kerajaan di daerah Cirebon sekarang, Purbasora melancarkan perebutan tahta Galuh. Sena akhirnya melarikan diri ke Kalingga, ke kerajaan nenek isterinya, Maharani Shima.
[sunting] Sanjaya dan Balangantrang
Sanjaya,
anak Sannaha saudara perempuan Sena, berniat menuntut balas terhadap
keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa, sahabat
Sena. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah
atas nama isterinya.
Sebelum itu ia telah menyiapkan pasukan
khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal, yang juga
sahabat baik Sena. Pasukan khusus ini langsung dipimpin Sanjaya,
sedangkan pasukan Sunda dipimpin Patih Anggada. Serangan dilakukan
malam hari dengan diam-diam dan mendadak. Seluruh keluarga Purbasora
gugur. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah menantu Purbasora, yang
menjadi Patih Galuh, bersama segelintir pasukan.
Patih itu
bernama Bimaraksa yang lebih dikenal dengan Ki Balangantrang karena ia
merangkap sebagai senapati kerajaan. Balangantrang ini juga cucu
Wretikandayun dari putera kedua bernama Resi Guru Jantaka atau Rahyang
Kidul, yang tak bisa menggantikan Wretikandayun karena menderita
“kemir” atau hernia. Balangantrang bersembunyi di kampung Gègèr Sunten
dan dengan diam-diam menghimpun kekuatan anti Sanjaya. Ia mendapat
dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa laskar
Indraprahasta, setelah kerajaan itu juga dilumatkan oleh Sanjaya
sebagai pembalasan karena dulu membantu Purbasora menjatuhkan Sena.
Sanjaya
mendapat pesan dari Sena, bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga
Keraton Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri tidak
berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia melalukan penyerangan hanya untuk
menghapus dendam ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Purbasora, ia
segera menghubungi uwaknya, Sempakwaja, di Galunggung dan meminta
beliau agar Demunawan, adik Purbasora, direstui menjadi penguasa Galuh.
Akan tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena takut kalau-kalau
hal tersebut merupakan muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan.
Sanjaya
sendiri tidak bisa menghubungi Balangantrang karena ia tak mengetahui
keberadaannya. Akhirnya Sanjaya terpaksa mengambil hak untuk dinobatkan
sebagai Raja Galuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya di Galuh kurang
disenangi. Selain itu sebagai Raja Sunda ia sendiri harus berkedudukan
di Pakuan. Untuk pimpinan pemerintahan di Galuh ia mengangkat Premana
Dikusuma, cucu Purbasora. Premana Dikusuma saat itu berkedudukan
sebagai raja daerah. Dalam usia 43 tahun (lahir tahun 683 M), ia telah
dikenal sebagai raja resi karena ketekunannya mendalami agama dan
bertapa sejak muda. Ia dijuluki Bagawat Sajalajaya.
[sunting] Premana, Pangreyep dan Tamperan
Penunjukkan Premana oleh Sanjaya cukup beralasan karena ia cucu Purbasora. Selain itu, isterinya, Naganingrum, adalah anak Ki Balangantrang. Jadi suami istri itu mewakili keturunan Sempakwaja dan Jantaka, putera pertama dan kedua Wretikandayun.
Pasangan Premana dan Naganingrum sendiri memiliki putera bernama Surotama alias Manarah (lahir 718 M, jadi ia baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang Galuh). Surotama atau Manarah dikenal dalam literatur Sunda klasik sebagai Ciung Wanara.
Kelak di kemudian hari, Ki Bimaraksa alias Ki Balangantrang, buyut dari
ibunya, yang akan mengurai kisah sedih yang menimpa keluarga leluhurnya
dan sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan pembalasan.
Untuk mengikat kesetiaan Premana Dikusumah terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkan Raja Galuh ini dengan Dewi Pangrenyep, puteri Anggada, Patih Sunda. Selain itu Sanjaya menunjuk puteranya, Tamperan, sebagai Patih Galuh sekaligus memimpin “garnizun” Sunda di ibukota Galuh.
Premana Dikusumah menerima kedudukan Raja Galuh karena terpaksa keadaan. Ia tidak berani menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan yang setia kepadanya dan sekaligus tak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Penolakan Sempakwaja dan Demunawan masih bisa diterima oleh Sanjaya karena mereka tergolong angkatan tua yang harus dihormatinya.
Kedudukan Premana serba sulit, ia sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda yang berarti harus tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh kakeknya. Karena kemelut seperti itu, maka ia lebih memilih meninggalkan istana untuk bertapa di dekat perbatasan Citarum dan sekaligus juga meninggalkan istrinya,
Pangrenyep. Urusan pemerintahan diserahkannya kepada Tamperan, Patih
Galuh yang sekaligus menjadi “mata dan telinga” Sanjaya. Tamperan mewarisi watak buyutnya, Mandiminyak yang senang membuat skandal. Ia
terlibat skandal dengan Pangrenyep, istri Premana, dan membuahkan kelahiran Kamarasa alias Banga (723 M). Skandal itu terjadi karena beberapa alasan, pertama Pangrenyep pengantin baru berusia 19 tahun dan kemudian ditinggal suami bertapa; kedua keduanya berusia
sebaya dan telah berkenalan sejak lama di Keraton Pakuan dan sama-sama cicit Maharaja Tarusbawa; ketiga mereka sama-sama merasakan derita batin karena kehadirannya sebagai orang Sunda di Galuh kurang disenangi.
Untuk menghapus jejak Tamperan mengupah seseorang membunuh Premana dan
sekaligus diikuti pasukan lainnya sehingga pembunuh Premana pun dibunuh
pula. Semua kejadian ini rupanya tercium oleh senapati tua Ki Balangantrang.
[sunting] Tamperan sebagai raja
Dalam tahun 732 M Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Mataram
dari orangtuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia
mengatur pembagian kekuasaan antara puteranya, Tamperan, dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putera bungsu Sempakwaja.
Demikianlah Tamperan menjadi penguasa Sunda-Galuh melanjutkan kedudukan ayahnya dari tahun 732 - 739 M. Sementara itu Manarah alias Ciung Wanara secara diam-diam menyiapkan rencana perebutan tahta Galuh dengan bimbingan buyutnya, Ki Balangantrang, di Geger Sunten. Rupanya Tamperan lalai mengawasi anak tirinya ini yang ia perlakukan seperti anak sendiri.
Sesuai
dengan rencana Balangantrang, penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari
bertepatan dengan pesta sabung ayam. Semua pembesar kerajaan hadir,
termasuk Banga. Manarah bersama anggota pasukannya hadir dalam
gelanggang sebagai penyabung ayam. Balangantrang memimpin pasukan Geger Sunten menyerang keraton. Kudeta itu berhasil dalam waktu
singkat seperti peristiwa tahun 723 ketika Manarah berhasil menguasai
Galuh dalam tempo satu malam. Raja dan permaisuri Pangrenyep termasuk
Banga dapat ditawan di gelanggang sabung ayam. Banga kemudian dibiarkan bebas. Pada malam harinya ia berhasil membebaskan Tamperan dan Pangrenyep dari tahanan.
Akan tetapi hal itu diketahui oleh
pasukan pengawal yang segera memberitahukannya kepada Manarah.
Terjadilah pertarungan antara Banga dan Manarah yang berakhir dengan
kekalahan Banga. Sementara itu pasukan yang mengejar raja dan
permaisuri melepaskan panah-panahnya di dalam kegelapan sehingga
menewaskan Tamperan dan Pangrenyep.
[sunting] Manarah dan Banga
Berita kematian Tamperan didengar oleh Sanjaya yang ketika itu memerintah di Mataram (Jawa Tengah),
yang kemudian dengan pasukan besar menyerang purasaba Galuh. Namun
Manarah telah menduga itu sehingga ia telah menyiapkan pasukan yang
juga didukung oleh sisa-sisa pasukan Indraprahasta yang ketika itu
sudah berubah nama menjadi Wanagiri, dan raja-raja di daerah Kuningan
yang pernah dipecundangi Sanjaya.
Perang besar sesama keturunan
Wretikandayun itu akhirnya bisa dilerai oleh Raja Resi Demunawan (lahir
646 M, ketika itu berusia 93 tahun). Dalam perundingan di keraton Galuh
dicapai kesepakatan: Galuh diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada
Banga. Demikianlah lewat perjanjian Galuh tahun 739 ini, Sunda dan
Galuh yang selama periode 723 - 739 berada dalam satu kekuasan terpecah
kembali. Dalam perjanjian itu ditetapkan pula bahwa Banga menjadi raja
bawahan. Meski Banga kurang senang, tetapi ia menerima kedudukan itu.
Ia sendiri merasa bahwa ia bisa tetap hidup atas kebaikan hati Manarah.
Untuk
memperteguh perjanjian, Manarah dan Banga dijodohkan dengan kedua cicit
Demunawan. Manarah sebagai penguasa Galuh bergelar Prabu Jayaprakosa
Mandaleswara Salakabuana memperistri Kancanawangi. Banga sebagai Raja
Sunda bergelar Prabu Kretabuana Yasawiguna Aji Mulya dan berjodoh
dengan Kancanasari, adik Kancanawangi.
[sunting] Keturunan Sunda dan Galuh selanjutnya
Naskah
tua dari kabuyutan Ciburuy, Bayongbong, Garut, yang ditulis pada abad
ke-13 atau ke-14 memberitakan bahwa Rakeyan Banga pernah membangun
parit Pakuan. Hal ini dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan
diri sebagai raja yang merdeka. Ia berjuang 20 tahun sebelum berhasil
menjadi penguasa yang diakui di sebelah barat Citarum dan lepas dari
kedudukan sebagai raja bawahan Galuh. Ia memerintah 27 tahun lamanya
(739-766).
Manarah, dengan gelar Prabu Suratama atau Prabu
Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuwana, dikaruniai umur panjang dan
memerintah di Galuh antara tahun 739-783.
[2] Dalam tahun 783 ia melakukan manurajasuniya,
yaitu mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk melakukan tapa sampai
akhir hayat. Ia baru wafat tahun 798 dalam usia 80 tahun.
Dalam
naskah-naskah babad, posisi Manarah dan Banga ini sering dikacaukan.
Tidak saja dalam hal usia, di mana Banga dianggap lebih tua, tapi juga
dalam penempatan mereka sebagai raja. Dalam naskah-naskah tua, silsilah
raja-raja Pakuan selalu dimulai dengan tokoh Banga. Kekacauan silsilah
dan penempatan posisi itu mulai tampak dalam naskah Carita Waruga Guru,
yang ditulis pada pertengahan abad ke-18. Kekeliruan paling menyolok
dalam babad ialah kisah Banga yang dianggap sebagai pendiri kerajaan
Majapahit. Padahal, Majapahit baru didirikan Raden Wijaya dalam tahun 1293, 527 tahun setelah Banga wafat.
Keturunan
Manarah putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabulinggabumi (813 -
852). Tahta Galuh diserahkan kepada suami adiknya yaitu Rakeyan Wuwus
alias Prabu Gajah Kulon (819 - 891), cicit Banga yang menjadi Raja
Sunda ke-8 (dihitung dari Tarusbawa). Sejak tahun 852, kedua kerajaan
pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan Banga; sebagai
akibat perkawinan di antara para kerabat keraton Sunda, Galuh, dan
Kuningan (Saunggalah).
[sunting] Hubungan Sunda-Galuh dan Sriwijaya
Sri
Jayabupati yang prasastinya telah dibicarakan di muka adalah Raja Sunda
yang ke-20. Ia putra Sanghiyang Ageng (1019 - 1030 M). Ibunya seorang
puteri 
Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Adapun permaisuri Sri Jayabupati adalah puteri dari Dharmawangsa, raja Kerajaan Medang, dan adik Dewi Laksmi isteri Airlangga.
Karena pernikahan tersebut Jayabupati mendapat anugerah gelar dari
mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam
prasasti Cibadak.
Raja Sri Jayabupati pernah mengalami peristiwa
tragis. Dalam kedudukannya sebagai Putera Mahkota Sunda keturunan
Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, ia harus menyaksikan permusuhan
yang makin menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya,
Dharmawangsa. Pada puncak krisis ia hanya menjadi penonton dan terpaksa
tinggal diam dalam kekecewaan karena harus “menyaksikan” Dharmawangsa
diserang dan dibinasakan oleh Raja Wurawuri atas dukungan 
Sriwijaya.
Ia diberi tahu akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan
tetapi ia dan ayahnya diancam agar bersikap netral dalam hal ini.
Serangan Wurawuri yang dalam Prasasti Calcutta (disimpan di sana)
disebut pralaya itu terjadi tahun 1019 M.
[sunting] Daftar raja-raja Sunda-Galuh
[sunting] Raja-raja Sunda sampai Sri Jayabupati
Di bawah ini adalah urutan raja-raja Sunda sampai Sri Jayabupati, yang berjumlah 20 orang :
Raja-raja Sunda sampai Sri Jayabupati
No
Raja
Masa pemerintahan
Keterangan
1
Maharaja Tarusbawa

2
Sanjaya Harisdarma
cucu-menantu no. 1
3
Tamperan Barmawijaya

4
Rakeyan Banga

5
Rakeyan Medang Prabu Hulukujang

6
Prabu Gilingwesi
menantu no. 5
7
Pucukbumi Darmeswara
menantu no. 6
8
Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus

9
Prabu Darmaraksa
adik-ipar no. 8
10
Windusakti Prabu Dewageng

11
Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi

12
Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa
menantu no. 11
13
Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa

14
Limbur Kancana
anak no. 11
15
Prabu Munding Ganawirya

16
Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung

17
Prabu Brajawisesa

18
Prabu Dewa Sanghyang

19
Prabu Sanghyang Ageng

20
Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati

Catatan: Kecuali Tarusbawa (no. 1), Banga (no. 4), dan Darmeswara (no. 7) yang hanya berkuasa di kawasan sebelah barat Sungai Citarum, raja-raja yang lainnya berkuasa di Sunda dan Galuh.
[sunting] Raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon
Di bawah ini adalah urutan raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon, yang berjumlah 13 orang :
Raja-raja Galuh sampai Prabu Gajah Kulon
No
Raja
Masa pemerintahan
Keterangan
1
Wretikandayun

2
Rahyang Mandiminyak

3
Rahyang Bratasenawa

4
Rahyang Purbasora
sepupu no. 3
5
Sanjaya Harisdarma
anak no. 3
6
Adimulya Premana Dikusuma
cucu no. 4
7
Tamperan Barmawijaya
anak no. 5
8
Manarah
anak no. 6
9
Guruminda Sang Minisri
menantu no. 8
10
Prabhu Kretayasa Dewakusalesywara Sang Triwulan

11
Sang Walengan

12
Prabu Linggabumi

13
Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus
ipar no. 12
Catatan: Sanjaya
Harisdarma (no. 5) dan Tamperan Barmawijaya (no. 7) sempat berkuasa di
Sunda dan Galuh. Penyatukan kembali kedua kerajaan Sunda dan Galuh
dilakukan kembali oleh Prabu Gajah Kulon (no. 13).
[sunting] Raja-raja Sunda-Galuh setelah Sri Jayabupati
Di bawah ini adalah urutan raja-raja Sunda-Galuh setelah Sri Jayabupati, yang berjumlah 14 orang :
Raja-raja Sunda-Galuh setelah Sri Jayabupati
No
Raja
Masa pemerintahan
Keterangan
1
Darmaraja

2
Langlangbumi

3
Rakeyan Jayagiri Prabu Ménakluhur

4
Darmakusuma

5
Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu

6
Ragasuci

7
Citraganda

8
Prabu Linggadéwata

9
Prabu Ajiguna Linggawisésa
menantu no. 8
10
Prabu Ragamulya Luhurprabawa

11
Prabu Maharaja Linggabuanawisésa
tewas dalam Perang Bubat
12
Prabu Bunisora
paman no. 13
13
Prabu Niskala Wastu Kancana
anak no. 11
14
Prabu Susuktunggal

[sunting] Hubungan Kerajaan Sunda-Galuh dan Berdirinya Majapahit
Prabu Guru Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu memiliki putra mahkotaRAKEYAN JAYADARMA, dan berkedudukan di Pakuan.
Menurut PUSTAKA RAJYARAJYA i BHUMI NUSANTARA parwa II sarga 3: RAKEYAN JAYADARMA adalah menantu MAHISA CAMPAKA di Jawa Timur karena ia berjodoh dengan putrinya MAHISA CAMPAKA bernama DYAH SINGAMURTI alias DYAH LEMBU TAL. Mahisa Campaka adalah anak dari MAHISA WONGATELENG, yang merupakan anak dari KEN ANGROK dan KEN DEDES dari kerajaan SINGHASARI.
Rakeyan
Jayadarma dan Dyah Lembu Tal berputera SANG NARARYA SANGGRAMAWIJAYA
atau lebih dikenal dengan nama RADEN WIJAYA (lahir di PAKUAN). Dengan
kata lain, Raden Wijaya adalah turunan ke 4 dari Ken Angrok dan Ken Dedes.
Karena Jayadarma wafat dalam usia muda, Lembu Tal tidak bersedia
tinggal lebih lama di Pakuan. Akhirnya Wijaya dan ibunya diantarkan ke
Jawa Timur.
Dalam BABAD TANAH JAWI, Wijaya disebut pula JAKA SUSURUH dari PAJAJARAN
yang kemudian menjadi Raja MAJAPAHIT yang pertama. Kematian Jayadarma
mengosongkan kedudukan putera mahkota karena Wijaya berada di Jawa
Timur. Jadi, sebenarnya, RADEN WIJAYA, Raja MAJAPAHIT pertama, adalah
penerus sah dari tahta Kerajaan Sunda Galuh apabila Prabu Guru
Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu mangkat.
[sunting] Pemisahan dan Penyatuan Kembali Kerajaan Sunda-Galuh
Saat
Wastu Kancana wafat, kerajaan kembali dipecah dua diantara anak-anaknya
yaitu Susuktunggal yang berkuasa di Pakuan (Sunda) dan Dewa Niskala
yang berkuasa di Kawali (Galuh). Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh
akhirnya benar-benar menyatu dalam pemerintahan 
Sri Baduga Maharaja(1482-1521), yang merupakan anak Dewa Niskala sekaligus menantu Susuktunggal, dan sejak itu kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran.
[sunting] Garis waktu kerajaan di Jawa Barat dan Banten
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/timeline/5cf201244a8f3a83b0699983c618aaea.png
PAKUAN IBUKOTA KERAJAAN SUNDA (2)
B. KERAJAAN SUNDA SAMPAI MASA SRI JAYABUPATI
Telah diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat
pula dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini
terdiri atas 40 baris sehingga memerlukan 4 buah batu untuk
menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran Cicatih
di daerah Cibadak. Tiga ditemukan di dekat kampung Bantar Muncang,
sebuah ditemukan di dekat kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti ini
adalah disusun dalam huruf dan bahasa Jawa Kuno. Keempat prasasti itu
sekarang disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode D 73 (dari
Cicatih), D 96, D 97 dan D 98. Isi ketiga batu pertama (menurut Pleyte):
D 73 : //O// Swasti shakawarsatita 952 karttikamasa tithi dwadashi
shuklapa- ksa. ha. ka. ra. wara tambir. iri- ka diwasha nira prahajyan
sunda ma- haraja shri jayabhupati jayamana- hen wisnumurtti
samarawijaya shaka- labhuwanamandaleswaranindita harogowardhana wikra-
mottunggadewa, ma-
D 96 : gaway tepek i purwa sanghyang tapak
ginaway denira shri jayabhupati prahajyan sunda. mwang tan hanani
baryya baryya shila.irikang lwah tan pangalapa ikan sesini lwah.
makahingan sanghyang tapak wates kapujan i hulu, i sor makahingan ia
sanghyang tapak wates kapujan i wungkalagong kalih matangyan
pinagawayaken prasasti pagepageh. mangmang sapatha. D 97 : sumpah
denira prahajyan sunda. lwirnya nihan
Terjemahannya
Selamat. Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika
tanggal 12 bagian terang, hari Hariang, Kaliwon,
Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda
Maharaja Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti
Samarawijaya Sakalabuwanamandaleswaranindita  Haro
Gowardhana Wikramottunggadewa, membuat tanda
di sebelah timur Sanghiyang Tapak. Dibuat  oleh
Sri Jayabupati Raja Sunda. Dan jangan ada  yang
melanggar ketentuan ini. Di sungai ini jangan
(ada yang) menangkap ikan di sebelah sini
sungai dalam batas daerah pemujaan Sanghyang  Tapak
sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas  daerah
pemujaan Sanghyang Tapak pada dua batang  pohon besar.
Maka dibuatlah prasasti (maklumat) yang dikukuhkan
dengan Sumpah. Sumpah yang diucapkan oleh  Raja Sunda
lengkapnya demikian.
Batu prasasti keempat (D 98) berisi sumpah atau kutukan Sri Jayabupati
sebanyak 20 baris yang intinya menyeru semua kekuatan gaib di dunia dan
di surga agar ikut melindungi keputusan raja. Siapapun yang menyalahi
ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua kekuatan itu
agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya,
memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu ditutup denga
kalimat seruan, “I wruhhanta kamung hyang kabeh” (Ketahuilah olehmu
para hiyang semuanya).
Kehadiran Prasasti Jayabupati di
daerah Cibadak sempat membangkitkan dugaan bahwa Ibukota Kerajaan Sunda
terletak di daerah it. Namun dugaannya tidak didukung oleh bukti-bukti
sejarah lainnya. Isi prasasti hanya menyebutkan larangan menangkap ikan
pada bagian sungai (Cicatih) yang termasuk kawasan Kabuyutan Sanghiyang
Tapak. Sama halnya dengan kehadiran batu bertulis Purnawarman di Pasir
Muara dan Pasir Koleangkak yang tidak menunjukkan letak Ibukota
Tarumanagara.
Tanggal pembuatan Prasasti Jayabupati
bertepatan dengan 11 Oktober 1030. Menurut Pustaka Nusantara, Parwa III
sarga 1, Sri Jayabupati memerintah selama 12 tahun (952 - 964) saka
(1030 -1042 M). Isi prasasti itu dalam segala hal menunjukkan corak
JAWA TIMUR. Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar
raja yang mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Darmawangsa.
Tokoh Sri Jayabupati dalam Carita Parahiyangan disebut dengan nama
Prebu Detya Maharaja. Ia adalah raja Sunda ke-20 setalah Maharaja
Tarusbawa.
Telah diungkapkan sebelumnya, bahwa Kerajaan Sunda
adala pecahan Tarumanagara. Peristiwa itu terjadi tahun 670 M. Hal ini
sejalan dengan sumber berita Cina yang menyebutkan bahwa utusan
Tarumanagara yang terakhir mengunjungi negeri itu terjadi tahun 669 M.
Tarusbawa memang mengirimkan utusan yang memberitahukan penobatannya
kepada raja Cina dalam tahun 669 M. Ia sendiri dinobatkan pada tanggal
9 bagian-terang bulan Jesta tahun 591 Saka (kira-kira bertepatan dengan
tanggal 18 Mei 669 M).
Tarusbawa adalah sahabat baik
Bratasenawa alis SENA (709 - 716 M) Raja Galuh ketiga. Tokoh ini adalah
tokoh Sanna ayah Sanjaya dalam Prasasti Canggal (732 M). Persahabatan
ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya.
Bratasenawa alias Sanna atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh
Purbarosa dalam tahun 716 M. Purbasora adalah cucu Wretikandayun dari
puteranya yang sulung bernama Batara Danghyang Guru Sempakwaja pendiri
kerajaan Galunggung, sedangkan Sena adalah cucu Wretikandayun dari
puteranya yang bungsu bernama Mandiminyak raja Galuh kedua (702 - 709
M). Sebenarnya Purbasora dan Sena adalah saudara satu ibu karena
hubungan gelap antara Mandiminyak dengan istri Sempakwaja. Tokoh
Sempakwaja tidak dapat menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja
Galuh karena ‘ompong’ (seorang raja tak boleh memiliki cacat jasmani).
Karena itulah, adiknya yang bungsu yang mewarisi tahta Galuh dari
Wretikandayun. Akan tetapi, putera Sempakwaja merasa tetap berhak atas
Tahta Galuh. Lagi pula asal-usul Raja Sena yang kurang baik telah
menambah hasrat Purbasora untuk merebut Tahta Galuh dari Sena. Dengan
bantuan pasukan dari mertuanya, raja Indraprahasta (di daerah Cirebon)
Purbasora melancarkan perebutan Tahta Galuh. Sena melarikan diri ke
Kalingga (istri Sena, Sanaha, adalah cucu Maharani Sima ratu Kalingga).
Sanjaya (anak Sena) berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora.
Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa (sahabat Sena). Hasratnya
dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama
istrinya. Sebelum itu ia telah menyiapkan pasukan khusus di daerah
Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal yang juga sahabat baik Sena.
Pasukan khusus ini langsung dipimpin Sanjaya, sedangkan pasukan Sunda
dipimpin Patih Anggada. Serangan dilakukan malam hari dengan diam-diam
dan mendadak. Seluruh keluarga Purbasora gugur. Yang berhasil
meloloskan diri hanyalah Patih Galuh (menantu Purbasora) bersama
segelintir pasukan. Ia bernama Bimaraksa yang lebih dikenal dengan Ki
Balangantrang karena ia merangkap sebagai senapati kerajaan.
Balangantrang adalah juga cucu Wretikandayun dari putera kedua bernama
Resi Guru Jantaka atau Rahiyang Kidul. Tokoh inipun tak bisa
menggantikan Wretikandayun karena menderita “KEMIR” (Hernia).
Balangantrang bersembunyi di kampung Geger Sunten dan dengan diam-diam
ia menghimpun kekuatan anti Sanjaya. Ia mendapat dukungan dari
raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa laskar Indraprhasta
setelah kerajaan itu juga dilumatkan oleh Sanjaya sebagai pembalasan
karena dulu membantu Purbasora menjatuhkan Sena.
Sanjaya
mendapat pesan dari ayahnya (Sena), bahwa kecuali Purbasora, anggota
keluarga Keraton Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri
tidak berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia melalukan penyerangan hanya
untuk menghapus dendam ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Purbasora,
ia segera menghubungi Sempakwaja (uanya= kakak ayahnya) di Galunggung
dan meminta beliau agar Demunawan(adik Purbasora) direstui menjadi
penguasa Galuh. Akan tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena
takut kalau-kalau hal tersebut merupakan muslihat Sanjaya untuk
melenyapkan Demunawan. Sanjaya sendiri tidak bisa menghubungi
Balangantrang (putera Resi Jantaka) karena ia tak mengetahui
keberadaannya.
Akhirnya Sanjaya termpaksa mengambil hak untuk
dinobatkan sebagai Raja Galuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya di Galuh
kurang disenangi. Selain itu sebagai Raja Sunda ia sendiri harus
berkedudukan di Pakuan. Untuk pimpinan pemerintahan di Galuh ia
menganngkat Premana Dikusuma (cucu Purbasora). Premana Dikusuma saat
itu berkedudukan sebagai raja daerah. Dalam usia 43 tahun (lahir tahun
683 M), ia telah dikenal sebagai rajaresi karena ketekunannya mendalami
agama dan bertapa sejak muda. Ia dijuluki Bagawat sajalajala.
Penunjukkan Premana oleh Sanjaya cukup beralasan karena ia cucu
Purbasora. Selain itu, istrinya Naganingrum adalah cucu Ki
Balangantrang. Jadi suami istri itu mewakili keturunan Sempakwaja dan
Jantaka (putera pertama dan kedua Wretikandayun).
[Pasangan
Premana dan Naganingrum memiliki putera bernama Surotama alias Manarah
(lahir 718 M, jadi ia baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang
Galuh). Surotama atau Manarah dikenal dalam literatur Sunda klasik
sebagai CIUNG WANARA. Kelak dikemudian hari, Ki Bimaraksa alias Ki
Balangantrang (buyut dari ibu) yang akan mengurai kisah sedih yang
menimpa keluarga leluhurnya dan sekaligus menyiapkan Manarah untuk
melakukan pembalasan].
Untuk mengikat kesetiaan Premana
Dikusumah terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkan
Raja Galuh ini dengan Dewi Pangreyep (puteri Anggada, Patih Sunda).
Selain itu Sanjaya menunjuk puteranya (Tamperan) sebagai Patih Galuh
sekaligus memimpin “garnizun” Sunda di Ibukota Galuh.
Premana
Dikusumah menerima kedudukan Raja Galuh karena terpaksa keadaan. Ia
tidak berani menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman,
baik hati terhadap raja bawahan yang setia kepadanya dan sekaligus tak
mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Penolakan Sempakwaja dan
Demunawan masih bisa diterima oleh Sanjaya karena mereka tergolong
angkatan tua yang harus dihormatinya. Kedudukan Premana serba sulit, ia
sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda yang berarti harus
tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh Kakeknya.
Karena
kemelut seperti itu, maka ia lebih memilih meninggalkan istana untuk
bertapa di dekat perbatasan Sunda sebelah timur Citarum dan sekaligus
juga meninggalkan istrinya (Pangreyep). Urusan pemerintahan
diserahkannya kepada Tamperan, Patih Galuh yang sekaligus menjadi “mata
dan telinga” Sanjaya.
Tamperan mewarisi watak buyutnya,
Mandiminyak (Seneng bikin skandal :-)). Tamperan dan Pangreyep (Istri
Premana) terlibat skandal dan hasilnya adalah kelahiran Kamarasa alias
Banga (723 M). Skandal ini terjadi karena beberapa alasan, pertama
Pangreyep pengantin baru berusia 19 tahun dan kemudian ditinggal suami
bertapa; kedua keduanya berusia sebaya dan telah berkenalan sejak lama
di Keraton Pakuan dan sama-sama cicit Maharaja Tarusbawa; ketiga mereka
sama-sama merasakan derita batin karena kehadirannya sebagai orang
Sunda di Galuh kurang disenangi. [untuk menhapus jejak Tamperan
mengupah seseorang membunuh Premana dan sekaligus diikuti pasukan
lainnya sehingga pembunuh Premana pun dibunuh pula. Semua kejadian ini
rupanya tercium oleh senapati tua Ki Balangantrang]
Dalam
tahun 732 M Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Medang dari orang tuanya.
Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian
kekuasaan antara puteranya (Tamperan) dan Resiguru Demunawan. Sunda dan
Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan
Galunggung diperintah oleh Resiguru Demunawan (putera bungsu
Sempakwaja).
Demikianlah Tamperan menjadi penguasa
Sunda-Galuh melanjutkan kedudukan ayahnya dari tahun 732 - 739 M.
Sementara itu Manarah (Ciung Wanara) secara diam-diam menyiapkan
rencana perebutan tahta Galuh dengan bimbingan buyutnya Ki
Balangantrang di Geger Sunten. Rupanya Tamperan lalai mengawasi anak
tirinya ini yang ia perlakukan seperti anak sendiri.
Sesuai
dengan rencana Balangantrang, penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari
bertepatan dengan pesta sabung ayam. Semua pembesar kerajaan hadir,
termasuk Banga. Manarah bersama anggota pasukannya hadir dalam
gelanggang sebagai penyabung ayam. Balangantrang memimpin pasukan Geger
Sunten menyerang keraton. Kudeta itu berhasil dalam waktu singkat
seperti peristiwa tahun 723 ketika sanjaya berhasil menguasai Galuh
dalam tempo satu malam. Raja dan permaisuri Pangreyep termasuk Banga
dapat ditawan di gelanggang sabung ayam.
Bangga kemudian
dibiarkan bebas. Pada malam harinya ia berhasil membebaskan Tamperan
dan Pangreyep dari tahanan. Akan tetapi hal itu diketahui oleh pasukan
pengawal yang segera memberitahukannya kepada Manarah. Terjadilah
pertarungan antara Banga dan Manarah yang berakhir dengan kekalahan
Banga. Sementara itu pasukan yang mengejar raja dan permaisuri
melepaskan panah-panahnya di dalam kegelapan sehingga menewaskan
Tamperan dan Pangreyep.
Berita kematian Tamperan didengar
oleh Sanjaya yang ketika itu memerintah di Medang yang kemudian dengan
pasukan besar menyerang purasaba Galuh. Namun Manarah telah menduga itu
sehingga ia telah menyiapkan pasukan yang juga didukung oleh sisa-sisa
pasukan Indraprahasta (ketika itu sudah berubah nama menjadi Wanagiri)
dan raja-raja di daerah Kuningan yang pernah dipecundangi Sanjaya.
Perang besar sesama keturunan Wretikandayun itu akhirnya bisa dilerai
oleh Rajaresi Demunawan (lahir 646 M, ketika itu berusia 93 tahun).
Dalam perundingan di keraton Galuh dicapai kesepakatan: Galuh
diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada Banga. Demikianlah lewat
perjanjian Galuh tahun 739 ini, Sunda dan Galuh yang selama periode 723
- 739 berada dalam satu kekuasan terpecah kembali. Dalam perjanjian itu
ditetapkan pula bahwa Banga menjadi raja bawahan. Meski Banga kurang
senang, tetapi ia menerima kedudukan itu. Ia sendiri merasa bahwa ia
bisa tetap hidup atas kebaikan hati Manarah. Untuk memperteguh
perjanjian, Manarah dan Banga dijodohkan dengan kedua cicit Demunawan.
Manarah sebagai penguasa Galuh bergelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara
Salakabuana memperistri Kancanawangi. Banga sebagai Raja Sunda bergelar
Prabu Kretabuana Yasawiguna Aji Mulya berjodoh dengan Kancanasari adik
Kancanawangi.
Naskah tua dari kabuyutan Ciburuy
(Bayongbong, Garut) yang ditulis dalam abad ke-13 atau ke-14
memberitakan bahwa Rakeyan Banga pernah membangun Parit Pakuan. Hal ini
dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan diri sebagai raja yang
merdeka. Ia harus berjuang 20 tahun sebelum berhasil menjadi penguasa
yang diakui di sebelah barat Citarum dan lepas dari kedudukan sebagi
raja bawahan Galuh. Ia memerintah 27 tahun lamanya (739 - 766). Manarah
di Galuh memerintah sampai tahun 783. Ia dikaruniai umur panjang. Dalam
tahun tersebut ia melakukan “Manurajasuniya” (mengundurkan diri dari
tahta kerajaan untuk melakukan tapa sampai akhir hayat) dan baru wafat
tahun 798 dalam usia 80 tahun.
[Dalam naskah-naskah babad,
posisi Manarah dan Banga ini dikacaukan, tidak saja dalam hal usia
(Banga dianggap lebih tua), tetapi juga dalam penempatan mereka sebagai
raja. Dalam naskah-naskah tua, silsilah Raja-raja Pakuan selalu dimulai
dengan tokoh Banga. Kekacauan silsilah dan penempatan posisi itu mulai
tampak dalam naskah Carita Waruga Guru yang ditulis dalam pertengahan
abad 18. Kekeliruan paling menyolok dalam babad ialah kisah Banga yang
dianggap sebagai pendiri kerajaan Majapahit, padahal Majapahit baru
didirikan oleh Wijaya dalam tahun 1293 (527 tahun setelah Banga wafat).
Kekalutan itu dapat dibandingkan dengan kisah pertemuan WALANGSUNGSANG
dengan SAYIDINA ALI yang masa hidupnya berselisih 8 1/2 abad].
Keturunan Manarah putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabu
Linggabumi (813 - 852). Tahta Galuh diserahkan kepada suami adiknya
yaitu Rakeyan Wuwus alias Prabu Gajah Kulon (819 - 891) cicit Banga
yang menjadi Raja Sunda ke-8 (dihitung dari Tarusbawa). Sejak tahun 852
M kedua kerajaan pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan
Banga sebagai akibat perkawinan diantara para kerabat keraton: Sunda;
Galuh dan Kuningan (Saunggalah).
Sri Jayabupati yang
prasastinya telah dibicarakan di muka adalah Raja Sunda yang ke-20. Ia
putra Sanghyang Ageng (1019 - 1030 M). Ibunya seorang puteri Sriwijaya
dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Permaisuri Sri Jayabupati adalah
puteri Darmawangsa (adik Dewi Laksmi isteri Airlangga). Karena
pernikahan tersebut Jayabupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya
(Darmawangsa). Gelar itulah yang dicantumkannya dalam Prasasti Cibadak.
[Raja Sri Jayabupati pernah mengalami peristiwa tragis. Dalam
kedudukannya sebagai Putera Mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan
menantu Darmawangsa, ia harus menyaksikan permusuhan yang makin
menjadi-jadi antara Sriwijaya dengan mertuanya (Darmawangsa). Pada
puncak krisis ia hanya menjadi ‘penonton’ dan terpaksa tinggal diam
dalam kekecewaan karena harus ‘menyaksikan’ Darmawangsa diserang dan
dibinasakan oleh raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Ia diberi tahu
akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi ia dan
ayahnya ‘diancam’ agar bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wurawuri
yang dalam prasasti Calcuta (disimpan di sana) disebut Pralaya itu
terjadi tahun 1019 M.
Di bawah ini adalah urutan Raja-raja Sunda  sampai Sri Jaya Bupati yang berjumlah 20  orang:
1. Maharaja Tarusbawa 669 - 723 M
2. Sanjaya Harisdarma (cucu-menantu no. 1)  723 - 732 M
3. Tamperan Barmawijaya 732 - 739 M
4. Rakeyan Banga 739 - 766 M
5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang 766 -  783 M
6. Prabu Gilingwesi (menantu no. 5) 783 -  795 M
7. Pucukbumi Darmeswara (menantu no. 6) 795  - 819 M
8. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus 819 -  891 M
9. Prabu Darmaraksa (adik-ipar no. 8)891  - 895 M
10. Windusakti Prabu Dewageng 895 - 913 M
11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi  913 - 916 M
12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa (menantu  no. 11) 916 - 942 M
13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa 942  - 954 M
14. Limbur Kancana (putera no. 11) 954 -  964 M
15. Prabu Munding Ganawirya 964 - 973 M
16. Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung  973 - 989 M
17. Prabu Brajawisesa 989 - 1012 M
18. Prabu Dewa Sanghyang 1012 - 1019 M
19. Prabu Sanghyang Ageng 1019 - 1030 M
20. Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati 1030  - 1042 M
Kecuali Tarusbawa (no. 1), Banga (no. 4) - Darmeswara (no. 7) yang
hanyaberkuasa di kawasan sebelat barat Citarum, raja-raja yang lainnya
berkuasa di Sunda dan Galuh

Leave a Reply

 
 
 











1 komentar: